Szpital Bródnowski. 79 osób zakaziło się koronawirusem. “Jesteśmy w podbramkowej sytuacji”


Ju¿ 79 lekarzy, pielêgniarek i pacjentów Szpitala Bródnowskiego zakazi³o siê koronawirusem. Problem zacz±³ siê na oddziale gastrologii, ale szybko rozprzestrzeni³ siê na kolejny oddzia³. Jak to siê sta³o? Pracownica placówki twierdzi, ¿e dosz³o tam do wielu nieprawid³owo¶ci.

Z komunikatu, który wyda³ Szpital Bródnowski w Warszawie, wynika, ¿e 20 marca ograniczono dostêp do Oddzia³u Chorób Wewnêtrznych i Gastroenterologii. Cztery dni pó¼niej czê¶ciowo zamkniêto kolejn± czê¶æ szpitala – tym razem by³ to Oddzia³ Chorób Wewnêtrznych, Kardiologii i Nadci¶nienia Têtniczego. 27 marca przekazano 18 pacjentów do szpitali z oddzia³ami zaka¼nymi, a czê¶æ personelu poddano kwarantannie. Tego dnia wydano ostatni komunikat o sytuacji w szpitalu. Z doniesieñ medialnych wynika, ¿e liczba zaka¿onych wzros³a tam do 79.

Szpital Bródnowski. Pielêgniarki by³y przenoszone z oddzia³u na oddzia³

Co dzia³o siê w Szpitalu Bródnowskim? Spraw± zainteresowa³ siê reporter programu “Czarno na bia³ym” Marcin Gutowski. Dziennikarz dotar³ do jednej z pracownic placówki, która stwierdzi³a, ¿e koronawirus rozprzestrzenia siê po szpitalu z powodu “czyjej¶ g³upoty”.

– Dziewczyny siê boj±. S± zastraszone i boj± siê o pracê, bo nasz szpital jest zdolny do wszystkiego […]  Problem siê zacz±³ oko³o 20 marca na gastrologii, gdzie lekarz mia³ koronawirusa. Dziewczyny z gastrologii posz³y na kwarantannê, a pacjenci zostali, wiêc ¶ci±gali z [innych – red.] oddzia³ów na dy¿ury, na przyk³ad w ci±gu dnia z chirurgii, na noc z ortopedii, z laryngologii, z okulistyki. Po czym po trzech dniach okaza³o siê, ¿e kolejnych trzech pacjentów ma pozytywny wynik – powiedzia³a pracownica szpitala, która chce zachowaæ anonimowo¶æ.

Zobacz wideo
Czy w Polsce powinien zostaæ wprowadzony stan klêski ¿ywio³owej?

Rzecznik Szpitala Bródnowskiego potwierdzi³, ¿e dochodzi³o do zmian w obsadzie personelu.

– Oczywi¶cie, ¿e przesuwamy te pielêgniarki. My jeste¶my w sytuacji kryzysowej, która wymaga nag³ych decyzji. Nam ju¿ brakuje ludzi, którzy mog± do naszych oddzia³ów pojechaæ – powiedzia³ Piotr Go³aszewski. 

O sprawie mówi³ tak¿e dyrektor placówki, Pawe³ Skowronek. Zapytany o przenoszenie pielêgniarek z oddzia³u na oddzia³ wyja¶ni³, ¿e w marcu szpital zmaga³ siê z absencj± ok. 350 pracowników. Czê¶æ z nich posz³a na zwolnienie lekarskie, czê¶æ opiekowa³a siê dzieæmi, czê¶æ by³a na kwarantannie.

– Stanowi³o to ponad 40 procent naszego personelu. W zwi±zku z tym, ¿e zabrak³o personelu na oddziale gastrologii: pielêgniarki, sekretarki, lekarzy […] musieli¶my w trybie pó³godzinnym zorganizowaæ opiekê nad piêædziesiêcioma pacjentami. […] Ten personel starali¶my siê ograniczyæ w funkcjonowaniu innych oddzia³ów, ale trzeba mieæ ¶wiadomo¶æ, ¿e to s± olbrzymie szpitale funkcjonuj±ce od pocz±tku w deficycie kadry i jeszcze po ujawnieniu siê epidemii, du¿a czê¶æ kadry medycznej idzie na zwolnienia czy kwarantanny, jeste¶my w absolutnie podbramkowej sytuacji: wybieramy miêdzy ¿yciem i zdrowiem pacjentów a przesuniêciem personelu z danych oddzia³ów – wyja¶ni³ Skowronek.

W Szpitalu Bródnowskim przeprowadzono nocn± ewakuacjê zaka¿onych? Rzecznik zaprzecza

Anonimowa informatorka reportera “programu “Czarno na bia³ym” twierdzi równie¿, ¿e zaka¿eni pacjenci z oddzia³u gastrologii zostali przewiezieni do szpitala zaka¼nego dopiero po piêciu dniach od stwierdzenia koronawirusa w szpitalu. Wówczas personel mia³ odmówiæ pracy na tym oddziale. Kobieta twierdzi, ¿e zaka¿onych ewakuowano potajemnie w ¶rodku nocy. Rzecznik placówki zaprzeczy³.

– Nigdy nie by³o ¿adnej ewakuacji. Jednorazowo najwy¿sza by³a chyba o¶miu osób (jak pisali¶my powy¿ej, w oficjalnym komunikacie szpital informowa³ o przekazaniu 18 pacjentów z koronawirusem). Z drugiej strony decyzja, ¿eby wieczorem ich przewie¼æ, wynika z tego, ¿e jest taka mo¿liwo¶æ, jest p³ynno¶æ transportu – stwierdzi³ Piotr Go³aszewski.

Dyrektor szpitala: Nie jeste¶my w stanie wyposa¿yæ wszystkich lekarzy i pielêgniarki w odzie¿ ochronn±

Pracownica szpitala uwa¿a tak¿e, ¿e personel nie jest odpowiednio chroniony. Powiedzia³a, ¿e lekarze je¼dzili wind±, któr± wywo¿ono zaka¿onych pacjentów, a w szpitalu brakuje ¶rodków ochrony osobistej. Dyrektor szpitala odpowiedzia³ na te zarzuty, t³umacz±c, ¿e gdy stwierdzono pierwszy przypadek zaka¿enia w szpitalu, ca³y personel otrzyma³ kombinezony.

– Mamy jednak ¶wiadomo¶æ, ¿e mamy setki pacjentów w szpitalu i nie jeste¶my w stanie wyposa¿yæ, ani nie ma takich standardów, wszystkich lekarzy i pielêgniarki w tak± odzie¿. Aczkolwiek standardem jest oczywi¶cie zabezpieczenie w ¶rodki ochrony osobistej: gogle, maseczki, fartuch i rêkawiczki. Ka¿dy personel ma do tego dostêp i jest przeszkolony. Wprowadzili¶my ponadstandardowe zasady, ¿e na ka¿dego pacjenta, który jest przyjmowany na SOR, kwalifikujemy do testów w kierunku koronawirusa, zanim przyjmiemy go na oddzia³ – powiedzia³ Pawe³ Skowronek.

Przeczytaj tak¿e:

 • Epidemia koronawirusa. Czym ró¿ni siê choroba COVID-19 od grypy i przeziêbienia? Jakie s± objawy? [TABELA]
 • Jak za³atwiæ L4 przez internet? Czy mo¿na dostaæ zwolnienie lekarskie przez telefon?
 • Koronawirus. Jak unikn±æ zaka¿enia? Ministerstwo Zdrowia: Stosuj piêæ zasad

Read More

Matury 2020. CKE podała szczegółowy harmonogram egzaminów

Matury 2020. CKE podała szczegółowy harmonogram egzaminów

mb 02.06.2020 15:54 We wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna poda³a szczegó³owy harmonogram czê¶ci pisemnej tegorocznego egzaminu maturalnego. Sesja g³ówna potrwa od 8 do 29 czerwca. Część pisemna rozpocznie się 8 czerwca. Tak, jak w zeszłym roku egzamin będzie przeprowadzany w dwóch dwóch formułach: nowej (absolwenci tegoroczni i z lat ubiegłych do roku 2019 włącznie oraz po… [Read more]

ZUS wprowadza rozwiązanie, na które czekały firmy. Przedsiębiorcy sprawdzą status ważnych wniosków

ZUS wprowadza rozwiązanie, na które czekały firmy. Przedsiębiorcy sprawdzą status ważnych wniosków

Materiał pochodzi z serwisu: Foto: SOPA Images / Getty Images ZUS udostępnił przedsiębiorcom możliwość sprawdzania statusu wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek – SOPA Images / Getty Images Przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, od kilku dni mogą sprawdzić jego status. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych nowe… [Read more]

Szef Intela chce by branża przestała skupiać się na benchmarkach

Szef Intela chce by branża przestała skupiać się na benchmarkach

Intel stracił koronę króla wydajności procesorów na rzecz prężnie rozwijającego się AMD i za wszelką cenę próbuje odwrócić od tego uwagę. Świadczy o tym choćby najnowszą wypowiedź Roberta Swana, szefa niebieskich, który apeluje do branży, by ta przestała skupiać się na benchmarkach, a zaczęła na korzyściach i wpływie tworzonej przez jego firmę technologii. Takie postawienie… [Read more]

Miami Fakty Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia. Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport

Miami Fakty Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia. Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport

Polska

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 129 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zwiększyła się też liczba ofiar śmiertelnych. Zmarło kolejnych 11 osób. “Mamy 129 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (56), mazowieckiego (32), małopolskiego (10), łódzkiego (8), dolnośląskiego (7), świętokrzyskiego (7), opolskiego (4), podlaskiego (3), kujawsko-pomorskiego (1), zachodniopomorskiego (1)” – ogłosiło MZ na Twitterze. Poinformowano… [Read more]

Miami Fakty Wizażystka Amber Heard nie chce zeznawać w sądzie. Boi się o swoje życie

Miami Fakty Wizażystka Amber Heard nie chce zeznawać w sądzie. Boi się o swoje życie

Polska

Konflikt na linii Johnny Depp i Amber Heard to medialne widowisko, które ciągnie się od kilku lat. Byli małżonkowie oskarżają się wzajemnie o stosowanie przemocy i co chwila pojawiają się nowe dowody i zeznania. Niedługo ruszy proces, w którym głównym świadkiem miała być wizażystka Amber Heard. Mélanie Inglessis unika uwagi mediów, ale i tak znalazła… [Read more]

Miami Fakty Premier o walce z koronawirusem: nie słuchajcie tych brzęczących much, które opowiadają bajki
Polska

Miami Fakty Premier o walce z koronawirusem: nie słuchajcie tych brzęczących much, które opowiadają bajki

Dzisiaj w analizach różnych instytutów Polska jest na czołowym miejscu, jako ten kraj, który ratował człowieka – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, przekonując, że sytuacja w kraju związana z zachorowaniami na COVID-19 poprawia się. – Nie słuchajcie tych różnych brzęczących much, które opowiadają bajki, posługują się kłamstwem, fałszem, obłudą i oszustwem – dodał. Premier… [Read more]

 • Miami Fakty Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia. Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport
  Polska

  Miami Fakty Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia. Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport

  Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 129 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zwiększyła się też liczba ofiar śmiertelnych. Zmarło kolejnych 11 osób. “Mamy 129 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (56), mazowieckiego (32), małopolskiego (10), łódzkiego (8), dolnośląskiego (7), świętokrzyskiego (7), opolskiego (4), podlaskiego (3), kujawsko-pomorskiego (1), zachodniopomorskiego (1)” – ogłosiło MZ na Twitterze. Poinformowano… [Read more]

 • Wybory 2020. Sejm głosuje nad poprawkami Senatu ws. wyborów
  Polska

  Wybory 2020. Sejm głosuje nad poprawkami Senatu ws. wyborów

  Foto: PAP – PAP W Sejmie zakończono głosowanie nad 36 poprawkami Senatu. Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy ws. organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. Izba odrzuciła poprawki m.in. o 10 dniach na zebranie podpisów oraz o możliwości składania podpisów elektronicznych z poparciem dla kandydatów. Odrzucono również poprawkę mówiącą, że marszałek Sejmu miała określić… [Read more]