To może być koniec oglądania Starlinków na niebie. Musk zapowiedział zmniejszenie jasności satelitów


W czasie spotkania w ramach dekadalnego badania dotycz±cego astronomii i astrofizyki Astro2020 Elon Musk zapowiedzia³, ze SpaceX rozpocznie proces zmniejszania jasno¶ci swoich satelitów Starlink. – W tydzieñ od rozpoczêcia naszych dzia³añ przestan± byæ widoczne go³ym okiem – zapewnia³.

Starlink to ma³e satelity, które firma SpaceX umieszcza na niskiej orbicie. Przedsiêbiorstwo nale¿y do Elona Muska, który dziêki 12 tys. satelitów chce zapewniæ mieszkañcom naszej planety dostêp do szybkiego internetu z ka¿dego miejsca na Ziemi. Póki co na orbicie znalaz³o siê 300 satelitów Starlink wyniesionych w sze¶ciu transportach. Mimo tak wzglêdnie ma³ej liczby urz±dzeñ, ju¿ teraz astronomowie podnosz± problem, którym jest zaburzenie obserwacji nieba przez Starlinki, ze wzglêdu na to, jak nisko s± umieszczone.

Zobacz wideo
Kosmos, pozwy i miliony – Elon Musk

Dlatego SpaceX pracuje nad wypracowaniem zmian, które mo¿na wprowadziæ, aby zredukowaæ jasno¶æ satelitów. W tej kwestii firma Elona Muska ma dwa g³ówne za³o¿enia:

 • Sprawienie, ¿eby satelity by³y niewidoczne go³ym okiem w ci±gu tygodnia od startu. Ma to zostaæ osi±gniête poprzez zmianê orientacji satelitów podczas podnoszenia orbity, tak aby by³y skierowane krawêdzi± w kierunku S³oñca. Firma ju¿ pracuje nad wprowadzeniem tej zmiany we wszystkich istniej±cych satelitach, poniewa¿ wymaga to wy³±cznie modyfikacji oprogramowania.
 • Minimalizacjê wp³ywu konstelacji Starlink na astronomiê poprzez zmniejszenie jasno¶ci satelitów, aby nie powodowa³y one wysycenia detektorów w obserwatoriach. Ma to zostaæ osi±gniête poprzez zamontowanie w satelitach rozk³adanej os³ony, która bêdzie mia³a blokowaæ ¶wiat³o s³oneczne, tak ¿eby nie odbija³o siê ono od najja¶niejszych elementów satelity. Pierwszy egzemplarz ma zostaæ wystrzelony ju¿ podczas najbli¿szej misji, Starlink-8, natomiast od kolejnego startu, Starlink-9, wszystkie satelity maj± byæ wyposa¿one w os³ony przeciws³oneczne. Dodatkowo SpaceX publikuje informacje na temat orbit satelitów, aby astronomowie mogli je uwzglêdniæ w harmonogramach obserwacji.

Liczba Starlinków siê zwiêksza. 22 kwietnia SpaceX wys³a³ na orbitê 60 kolejnych satelitów

SpaceX, po niewielkim opó¼nieniu wystrzeli³ 22 kwietnia rakietê Falcon 9 z misj± Starlink-7. Pocz±tkowo mia³o siê to zdarzyæ dzieñ wcze¶niej. Rakieta wynios³a na nisk± orbitê kolejne 60 satelitów Starlink.

Read More

Matury 2020. CKE podała szczegółowy harmonogram egzaminów

Matury 2020. CKE podała szczegółowy harmonogram egzaminów

mb 02.06.2020 15:54 We wtorek Centralna Komisja Egzaminacyjna poda³a szczegó³owy harmonogram czê¶ci pisemnej tegorocznego egzaminu maturalnego. Sesja g³ówna potrwa od 8 do 29 czerwca. Część pisemna rozpocznie się 8 czerwca. Tak, jak w zeszłym roku egzamin będzie przeprowadzany w dwóch dwóch formułach: nowej (absolwenci tegoroczni i z lat ubiegłych do roku 2019 włącznie oraz po… [Read more]

ZUS wprowadza rozwiązanie, na które czekały firmy. Przedsiębiorcy sprawdzą status ważnych wniosków

ZUS wprowadza rozwiązanie, na które czekały firmy. Przedsiębiorcy sprawdzą status ważnych wniosków

Materiał pochodzi z serwisu: Foto: SOPA Images / Getty Images ZUS udostępnił przedsiębiorcom możliwość sprawdzania statusu wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek – SOPA Images / Getty Images Przedsiębiorcy, którzy złożyli wnioski o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, od kilku dni mogą sprawdzić jego status. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnił na Platformie Usług Elektronicznych nowe… [Read more]

Szef Intela chce by branża przestała skupiać się na benchmarkach

Szef Intela chce by branża przestała skupiać się na benchmarkach

Intel stracił koronę króla wydajności procesorów na rzecz prężnie rozwijającego się AMD i za wszelką cenę próbuje odwrócić od tego uwagę. Świadczy o tym choćby najnowszą wypowiedź Roberta Swana, szefa niebieskich, który apeluje do branży, by ta przestała skupiać się na benchmarkach, a zaczęła na korzyściach i wpływie tworzonej przez jego firmę technologii. Takie postawienie… [Read more]

Miami Fakty Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia. Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport

Miami Fakty Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia. Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport

Polska

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 129 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zwiększyła się też liczba ofiar śmiertelnych. Zmarło kolejnych 11 osób. “Mamy 129 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (56), mazowieckiego (32), małopolskiego (10), łódzkiego (8), dolnośląskiego (7), świętokrzyskiego (7), opolskiego (4), podlaskiego (3), kujawsko-pomorskiego (1), zachodniopomorskiego (1)” – ogłosiło MZ na Twitterze. Poinformowano… [Read more]

Miami Fakty Wizażystka Amber Heard nie chce zeznawać w sądzie. Boi się o swoje życie

Miami Fakty Wizażystka Amber Heard nie chce zeznawać w sądzie. Boi się o swoje życie

Polska

Konflikt na linii Johnny Depp i Amber Heard to medialne widowisko, które ciągnie się od kilku lat. Byli małżonkowie oskarżają się wzajemnie o stosowanie przemocy i co chwila pojawiają się nowe dowody i zeznania. Niedługo ruszy proces, w którym głównym świadkiem miała być wizażystka Amber Heard. Mélanie Inglessis unika uwagi mediów, ale i tak znalazła… [Read more]

Miami Fakty Premier o walce z koronawirusem: nie słuchajcie tych brzęczących much, które opowiadają bajki
Polska

Miami Fakty Premier o walce z koronawirusem: nie słuchajcie tych brzęczących much, które opowiadają bajki

Dzisiaj w analizach różnych instytutów Polska jest na czołowym miejscu, jako ten kraj, który ratował człowieka – powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki, przekonując, że sytuacja w kraju związana z zachorowaniami na COVID-19 poprawia się. – Nie słuchajcie tych różnych brzęczących much, które opowiadają bajki, posługują się kłamstwem, fałszem, obłudą i oszustwem – dodał. Premier… [Read more]

 • Miami Fakty Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia. Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport
  Polska

  Miami Fakty Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia. Ministerstwo Zdrowia opublikowało raport

  Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 129 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zwiększyła się też liczba ofiar śmiertelnych. Zmarło kolejnych 11 osób. “Mamy 129 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia #koronawirus z województw: śląskiego (56), mazowieckiego (32), małopolskiego (10), łódzkiego (8), dolnośląskiego (7), świętokrzyskiego (7), opolskiego (4), podlaskiego (3), kujawsko-pomorskiego (1), zachodniopomorskiego (1)” – ogłosiło MZ na Twitterze. Poinformowano… [Read more]

 • Wybory 2020. Sejm głosuje nad poprawkami Senatu ws. wyborów
  Polska

  Wybory 2020. Sejm głosuje nad poprawkami Senatu ws. wyborów

  Foto: PAP – PAP W Sejmie zakończono głosowanie nad 36 poprawkami Senatu. Sejm przyjął część poprawek Senatu do ustawy ws. organizacji wyborów prezydenckich w 2020 r. Izba odrzuciła poprawki m.in. o 10 dniach na zebranie podpisów oraz o możliwości składania podpisów elektronicznych z poparciem dla kandydatów. Odrzucono również poprawkę mówiącą, że marszałek Sejmu miała określić… [Read more]