Wybory do europarlamentu. Gdzie głosować na Florydzie?

26 maja 2019 Polacy będą wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego.

Głosować można zarówno w kraju, jak i za granicą. Jak i gdzie to zrobić? Oto najważniejsze informacje na temat głosowania.

26 maja 2019 Polacy będą wybierać posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosować można zarówno w kraju, jak i za granicą. Jak i gdzie to zrobić? Oto najważniejsze informacje na temat głosowania.

Kto może głosować? Zgodnie z polskim prawem, głosować mogą wszyscy ci, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 18 lat i którzy posiadają pełnie praw wyborczych (to znaczy osoby, które nie zostały wyrokiem sądu pozbawione praw publicznych, wyrokiem Trybunału Stanu pozbawione praw wyborczych ani ubezwłasnowolnione).

Gdzie można głosować? Obywatele UE mogą głosować zarówno w swoim kraju pochodzenia, jak i za granicą – także w państwie nie wchodzącym w skład Unii Europejskiej, jeśli zostaną tam utworzone okręgi wyborcze.

Poza UE

Można głosować w kraju spoza UE, pod warunkiem, że zostaną w nim utworzone obwody głosowania.

Tworzy się je, kiedy na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców i jest możliwość niezwłocznego przekazania wyników właściwej komisji wyborczej. Informację o utworzeniu obwodu konsulowie muszą podać najpóźniej w 21 dniu przed wyborami (do 5 maja).

Aby oddać głos, należy dopisać się do spisu wyborców najpóźniej do 23 maja. Wniosek można złożyć osobiście, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej. Listę polskich placówek za granicą znajdziemy na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W południowej częsci Florydy głos można oddać w Polskim Centrum im. Jana Pawła II przy 1521 N. Saturn Avenue, Clearwater, FL 33755 następujące osoby:

“Decyzją nr 2 z dnia 9 maja 2019 r. Konsul RP w Waszyngtonie powołał w skład Obwodowej Komisji Wyborczej nr 133 w Clearwater, z siedzibą w Polskim Centrum im. Jana Pawła II przy 1521 N. Saturn Avenue, Clearwater, FL 33755 następujące osoby:

  1. Panią Wiesławę Sut zamieszkałą w miejscowości Largo (uzupełnienie składu komisji)
  2. Pana Marka Nowakowskiego zamieszkałego w miejscowości Seminole (uzupełnienie składu komisji)
  3. Panią Mariolę Nowakowską zamieszkałą w miejscowości Seminole (uzupełnienie składu komisji)
  4. Panią Jolantę Piątek zamieszkałą w miejscowości Oldsmar (uzupełnienie składu komisji)
  5. Panią Teresę Wojtaś zamieszkałą w miejscowości St. Petersburg (uzupełnienie składu komisji)
  6. Panią Elżbietę Leśniak zamieszkałą w miejscowości Clearwater (uzupełnienie składu komisji)
  7. Panią Krystynę Markut zamieszkałą w miejscowości Clearwater(uzupełnienie składu komisji)
  8. Panią Marzenę Gronostajską zamieszkałą w miejscowości Bethesda (uzupełnienie składu komisji)
  9. Panią Agnieszkę Wiśniewską zamieszkałą w miejscowości Garrett Park (wskazanie konsula)

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie

WAŻNE: Głosując za granicą, wybierasz spośród kandydatów startujących w okręgu właściwym dla miasta stołecznego Warszawy – czyli w tym wypadku z okręgu numer 4.

W kraju UE

Osoby, które na stałe mieszkają w innym kraju Unii i są tam ujęte w rejestrze wyborców, mają dwie możliwości: mogą albo głosować na kandydatów startujących w wyborach w kraju ojczystym, albo na kandydatów startujących w kraju przyjmującym. Przepisy dotyczące głosowania w eurowyborach różnią się w zależności od kraju członkowskiego. Szczegóły można znaleźć tu.

Przepisy dotyczące głosowania w eurowyborach różnią się w zależności od kraju członkowskiego. Szczegóły można znaleźć tu. Osoby przebywające w innym kraju UE w czasie wyborów (np. będące w podróży), mogą głosować na kandydatów startujących w kraju ojczystym, pod warunkiem, że zostaną dopisane do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć osobiście, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do 23 maja.

Możemy także przed podróżą pobrać w swoim urzędzie gminy zaświadczenie o prawie do głosowania i na tej podstawie oddać głos w polskiej placówce dyplomatycznej. Gdziekolwiek wyborca chciałby zagłosować, zawsze musi mieć ze sobą ważny dokument tożsamości: dowód osobisty bądź paszport. Analogicznie powyższe zasady obowiązują również obcokrajowców, chcących zagłosować w Polsce.

GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE I PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Obowiązujące prawo zezwala na głosowanie korespondencyjne jedynie osobom niepełnosprawnym o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zamiar głosowania korespondencyjnego musi zostać zgłoszony (ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej) komisarzowi wyborczemu do 11 maja. Najpóźniej siedem dni przed wyborami wnioskujący otrzyma pakiet wyborczy (możliwe uzyskanie nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a).

Głosowanie przez pełnomocnika umożliwione jest wyborcom niepełnosprawnym o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu, oraz tym, którzy najpóźniej w dniu wyborów ukończyli 75 lat. Pełnomocnikiem może być osoba, która wpisana jest do rejestru wyborców w tej samej gminie lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Na wniosek wyborcy, skierowany do wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, sporządzany jest akt pełnomocnictwa. Wniosek o sporządzenie takiego aktu powinien być złożony najpóźniej do 17 maja.

Przydatne linki:

Lista polskich placówek za granicą: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Państwowa Komisja Wyborcza

System elektronicznej rejestracji wyborców poza granicami kraju

Fakty Miami

New U.S. loan rates make it cheaper to borrow for college

Reuters – The cost of borrowing money for college in the United States just got a little bit cheaper. The federal government lowered interest rates for student loans starting July [Read more]

Fakty Miami

NASA shake-up in new race to the moon

As NASA scrambles to meet U.S. President Donald Trump’s mandate to return humans to the moon by 2024, two longtime heads of NASA’s human exploration wing were demoted Wednesday in [Read more]